Περιεχόμενο
Κείμενο

H ομάδα διαχείρισης του Οδηγού υπηρεσιών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια κατά την ανάρτηση περιεχομένου στις ιστοσελίδες και επενδύει οικονομικά, αναθέτοντας σε τρίτη εταιρεία τον σχεδιασμό και τη διαρκή ανάπτυξη της πλατφόρμας, προκειμένου να καθιστά προσβάσιμο τον ιστότοπο. Επιπρόσθετα, ειδική μέριμνα λαμβάνεται για φορητές συσκευές, από τις οποίες τυχόν αποκτούν πρόσβαση οι επισκέπτες του ιστότοπου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), όπως ισχύει.

Εικόνα
Image
Εικονίδιο για την προσβασιμότητα.
Κείμενο

Ταυτότητα δηλούντος.

Η Νόηση στο διαδίκτυο (NOESI.gr) 
Μιστράλ 4, Νέο Ψυχικό 
Αρ. ΓΕ.Μ.Η.: 9279501000

Κατάσταση συμμόρφωσης.

Ο παρών ιστότοπος συμμορφώνεται κατά το δυνατό με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 του ν. 4727/2020 και μερικώς με το πρότυπο WCAG 2.1 (Level AA).

Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο έχει ενσωματωθεί το Widget προσβασιμότητας ιστότοπου της σχετικής υπηρεσίας, που τροφοδοτείται από έναν ειδικό διακομιστή προσβασιμότητας (προσφέροντας μία σειρά λειτουργιών προς χρήση για άτομα με αναπηρίες — συμπεριλαμβανομένων ατόμων με δυσκολίες όρασης, ακοής, γνωστικής και κινητικής λειτουργίας). Με το συγκεκριμένο Widget, επιλύονται τα περισσότερα θέματα προσβασιμότητας για το Level AA του WCAG 2.1.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου και της εφαρμογής προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και των οδηγιών WCAG 2.1 (Level A και Level AA) πραγματοποιήθηκε:

  • με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τις εταιρείες "Νόηση στο διαδίκτυο" και "Pelagus Creative Web" και
  • με την χρήση του σχετικού εργαλείου (Widget).

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας.

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας, που εμφανίζεται σε σημείο περιμετρικά της σελίδας. Αφού ενεργοποιηθεί το μενού προσβασιμότητας, αναμένετε έως ότου φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παρ. 3 του άρ. 37 του ν. 4727/2020, από τη δήλωση αυτή και, επομένως, από τη συμμόρφωση με το πρότυπο προσβασιμότητας εξαιρείται το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων εκτός του pronoise.org, που είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμων.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας.

Η ομάδα συντονισμού και διαχείρισης του Οδηγού υπηρεσιών μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου, με γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης χρήσης από όλους, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες ή την τεχνολογία που διαθέτουν.

Σε μια συνεχή προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων προσβασιμότητας, σαρώνουμε τακτικά τον παρόντα ιστότοπο με τον σαρωτή προσβασιμότητας, του παρόχου που επιλέγουμε, για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε πιθανά εμπόδια προσβασιμότητας στον ιστότοπο. Παρά τις προσπάθειές μας, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β', παραγράφος 4 του άρθρου 42 και στην παράγραφο 1 άρθρυ. 45 του Νόμου 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του περιεχομένου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις επικοινωνίας για να μας επισημαίνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή για να ζητήσετε πρόσβαση σε μη προσβάσιμα κείμενα ή έγγραφα :

Διαδικασία απάντησης σε αιτήματα.

Απαντούμε σε όλα τα μηνύματα που λαμβάνουμε και η απάντησή μας κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, με πρόσφορο τρόπο, το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να επανέλθει ή να αποταθεί στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως ενδεικτικά με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη.

Εικόνα
Image
Λογότυπο Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας (Ελλάδα).

Eθνική Αρχή Προσβασιμότητας

Κείμενο

Η Eθνική Αρχή Προσβασιμότητας (Ε.Α.Π.) αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας, υπαγόμενο στον Πρωθυπουργό, προς τον σκοπό της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και έχει ως αποστολή τη διαρκή παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με το δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και τη διαμόρφωση προτάσεων για τη χάραξη δημόσιων πολιτικών σε θέματα του αντικειμένου της.

Ο Νόμος που αφορά την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας είναι ο 4780/2021 (Α’ 30) με θέμα «Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής».