Περιεχόμενο
Κείμενο
Το παρόν κείμενο περιέχει πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της πλατφόρμας pronoise.org. 
 
Η ομάδα διαχείρισης του Οδηγού επιβλέπει διαρκώς τις διάφορες χρήσεις του Οδηγού από τους πολίτες και προβαίνει σε αλλαγές στους Όρους Χρήσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του, με βάση τον σχεδιασμό και τους σκοπούς που επιδιώκει. Ως εκ τούτου, παροτρύνουμε κάθε άτομο που την αξιοποιεί, χρησιμοποιεί, εκμεταλλεύεται με οποιαδήποτε ιδιότητα (λ.χ. ως ιδιώτης, επαγγελματίας, υπεύθυνος/η οργανισμού, φοιτητής/τρια κ.ο.κ.) να μελετήσει με προσοχή τα παρακάτω και να επισκέπτεται τακτικά την παρούασα σελίδα για τυχόν ενημερώσεις (που σημειώνονται ως επικαιροποιημένες πληροφορίες.  

Πνευματική ιδιοκτησία.

O Οδηγός υπηρεσιών για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με διακριτικό τίτλο "Προνόησε" εστιάζει αρχικά στο τρίπτυχο «Εκπαίδευση – Υγεία – Πρόνοια». Διατίθεται μέσω της πλατφόρμας pronoise.org από τον δημιουργό και τον εκδότη του «NOESI.gr – Νόηση στο διαδίκτυο» (Αρ. ΓΕ.Μ.Η. 9279501000), που ιδρύθηκε το 2004, με έδρα τον δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, στην Αττική.
Εικόνα
Image
Σχέδιο που απεικονίζει το λογότυπο Creative Commons και τον πλανητη Γη.

Διάθεση και διανομή.

Κείμενο

Ο Οδηγός υπηρεσιών διατίθεται με Άδεια Creative Commons Διανο­μή 4.0 — Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0).

Η άδεια του Οδηγού υπηρεσιών επιτρέπει στους άλλους να τροποποιούν το έργο αυτό και να το αναμιγνύουν με άλλα, αρκεί να αποδίδουν την αναγνώριση (credit) και να υπαγάγουν τα νέα έργα τους στους ίδιους όρους. Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς. Όλα τα νέα έργα που βασίζονται σε αυτό το έργο θα φέρουν την ίδια άδεια, οπότε και τα οποιαδήποτε παράγωγα θα απαγορεύουν και την εμπορική χρήση από τρίτους. Αυτή είναι η άδεια που χρησιμοποιείται από την Wikipedia και συστήνεται για υλικό, που θα επωφεληθεί από την ενσωμάτωση περιεχομένου με άλλα έργα με παρόμοια άδεια. Αυτή η άδεια συγκρίνεται συχνά με τις άδειες "copyleft" του ελεύθερου και ανοικτού κώδικα λογισμικού.

Απαγορεύεται η εμπορική χρήση της πλατφόρμας pronoise.org από τρίτους, συνολικά ή μέρους της. Επιτρέπονται η αναδημοσίευση σε έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση, η ανάρτηση στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες με ελεύθερη πρόσβαση, η διανομή με έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. E-mail, Instant Messengers κ.ά.) του υλικού των παρουσιάσεων με άμεση και ευκρινή αναφορά στην πηγή: pronoise.org ή με την έγγραφη άδεια του εκδότη. Απαγορεύεται η φιλοξενία σελίδων / παρουσιάσεων του Οδηγού υπηρεσιών σε υπηρεσίες Cloud, Apps κ.ά. που απαιτούν οικονομική συναλλαγή με τον χρήστη (λ.χ. συνδρομές,  paywalls κ.ά.) ή προϋποθέτουν είσοδο σε λογαριασμό μέλους ή εγκατάσταση εξειδικευμένης εφαρμογής για την πρόσβαση στα δεδομένα.

Εικόνα
Image
Σχέδιο που απεικονίζει γραφικά που υποδεικνύουν βελτιστοποίηση μίας ιστοσελίδαας με τεχνικές SEO,
Image
Druplicon ενορχηστρωτής του Οδηγού υπηρεσιών.

Πολιτική ορθής χρήσης των παρουσιάσεων.

Κείμενο

Κανόνες για τον εξορθολογισμό των πληροφοριών.

 1. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να πιστοποιούμε την ορθότητα των πληροφοριών που καταχωρούνται στον Οδηγό υπηρεσιών. Δεν επιτρέπουμε την προβολή φορέων ή ιδιωτών επαγγελματιών που δεν έχουν διαπιστευθεί από την ομάδα διαχείριση του Οδηγού ή εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για καταχώρηση στο Οδηγό. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν επιτρέπουμε επίσης υπερβάλλουσες διατυπώσεις για τις υπηρεσίες των παρόχων, που άμεσα ή έμμεσα υποκρύπτουν ανταγωνιστικό πνεύμα έναντι τρίτων. 
 2. Σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη στις παρουσιάσεις, το NOESI.gr προβαίνει σε διορθώσεις εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από αρμόδιο πρόσωπο που συνδέεται άμεσα με τον πάροχο της υπηρεσίας.
 3. Εξασφαλίστε σε άλλα άτομα τη δυνατότητα να βρίσκουν έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για θέματα που αφορούν τους παρόχους που έχουν καταχωρηθεί στον Οδηγό υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, ενημερώνουμε τις σελίδες του Οδηγού τακτικά και ζητούμε, πάντως, αναφορά στην πηγή: pronoise.org όταν παραθέτε υλικό από τον Οδηγό «Προνόησε» σε άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
 4. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε αφαιρέσεις καταχωρήσεων από τον Οδηγό, σε συνάφεια με τους όρους χρήσης ή όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταχώρηση ή όταν δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαίωσουμε την καλή ή την απρόσκοπτη λειτουργία του παρόχου (φορέα ή ιδιώτη επαγγελματία), με συνέπεια και βάσει της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των ανθρώπων, που θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου της 2ης Ιουλίου 2008.[1]

Επεξήγηση:

[1] Στόχος της παρούσας πρότασης οδηγίας είναι να προστατεύσει τα άτομα από διακρίσεις λόγω αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, θρησκείας ή πεποιθήσεών τους. Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης συμπληρώνει το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το οποίο αποτελείται από τις οδηγίες περί:

 • ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής [link]
 • ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών εκτός της αγοράς εργασίας [link]  
 • ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και την εργασία [link]
Εικόνα
Image
Σχέδιο που απεικονίζει χάσμα στην επικοινωνία.
Image
Εξώφυλλο για την πολιτική ορθής χρήσης στις επικοινωνίες με την ομάδα του Οδηγού υπηρεσιών.
Image
Εξώφυλλο για την πολιτική ορθής χρήσης στις επικοινωνίες με την ομάδα του Οδηγού υπηρεσιών.
Image
Εξώφυλλο για την πολιτική ορθής χρήσης στις επικοινωνίες με την ομάδα του Οδηγού υπηρεσιών.

Πολιτική επικοινωνιών.

Κείμενο

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω;

Επικοινωνία με τους παρόχους. 

Η επικοινωνία με τους παρόχους των υπηρεσιών, που βρίσκονται καταχωρημένοι στον Οδηγό PRONOISE.ORG, έχει σχεδιαστεί προκειμένου να είναι — κατά κανόνα — απρόσκοπτη μέσω του Οδηγού PRONOISE.ORG. Παρέχεται, δηλαδή, η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας, μέσω e-mail, που παραδίδεται απευθείας στους παρόχους και, παράλληλα, παρέχονται στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας ενώ, όπου είναι εφικτό, παρατίθεται ιστοσελίδα του φορέα και οι σελίδες του σε άλλα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, X πρώην Twitter, LinkedIn κ.ά.) όπου οι πολίτες μπορούν ενδεχομένως να βρίσκουν περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας με τον εκάστοτε πάροχο.

Η επικοινωνία με τους παρόχους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Οδηγού, πρέπει να περιορίζεται από τους ίδιους τους πολίτες σε προσωπικά θέματά τους, λ.χ. αναζήτηση υπηρεσιών, συμβουλευτικής ή καθοδήγησης από τους παρόχους, ή για πιο εξειδικευμένα θέματα που συνάδουν με την υποστήριξη των παρόχων, όπως προσφορά εθελοντικής εργασίας, προσφορά δωρεών σε χρήματα ή σε είδος ή, εν γένει, άλλες προτάσεις που δεν εμπερικλείουν ίδιον όφελος για τον αποστολέα (πολίτη), οικονομικής ή επαγγελματικής φύσης. Σε αυτό το πλαίσιο, απαγορεύεται και δεν ενδείκνυται η χρήση της πλατφόρμας για αναζήτηση εργασίας ή πελατών λ.χ. με αποστολή βιογραφικών ή επαγγελματικών προφίλ — εκτός, φυσικά, των περιπτώσεων, που οι πάροχοι έχουν προκηρύξει θέσεις εργασίας που έχουν καταχωρηθεί στον Οδηγό στη σχετική ενότητα (www.pronoise.org/jobs) — όπως, επίσης, η αναζήτηση δείγματος για συμμετοχή σε εργασίες / μελέτες φοιτητών ή αλλών ιδιωτών που εκπονούν, για οποιονδήποτε λόγο, έρευνες και η αναζήτηση πλαισίου πρακτικής άσκησης για φοιτητές και άλλους λοιπούς ενδιαφερόμενους. 

Ειδικά για τις μελέτες και την πρακτική άσκηση, παρακαλείσθε να μελετήσετε τα σχετικά άρθρα, που βρίσκονται αναρτημένα στον Οδηγό (θα τα βρείτε στο κάτω μέρος των σελίδων σε αυτόν τον ιστότοπο, κάτω από τη σχετική ενότητα: λ.χ. ιδιώτες, επαγγελματίες, φοιτητές κ.ο.κ.).
Επικοινωνία με την ομάδα διαχείρισης.

Η επικοινωνία με την ομάδα του Οδηγού PRONOISE.ORG γίνεται κατά βάση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την σελίδα με τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στη σελίδα www.pronoise.org/contact. Εκεί θα βρείτε οδηγίες για περαιτέρω δυνατότητες επικοινωνίας μαζί μας μέσω Facebook, Χ (πρώην Twitter) και LinkedIn. Ακόμη μπορούμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά ή διαδικτυακά (με τηλεδιάσκεψη) εφόσον καθορίσουμε ένα ραντεβού με ένα μέλος του NOESI.gr, που διαχειρίζεται τον Οδηγό PRONOISE.ORG.

Ποιοι όροι διέπουν την επικοινωνία μας;

α) Για την επικοινωνία με την ομάδα του Οδηγού υπηρεσιών προτείνουμε να αποστέλλεται συμπληρωμένη η φόρμα, που παρατίθεται στην σελίδα επικοινωνίας. Αν δεν αξιοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε τη διεύθυνση του E-mail μας στους βασικούς αποδέκτες του μηνύματός σας (παραλήπτες) στο σχετικό πεδίο με την ένδειξη “Προς” (Το ή Cc) και όχι στους παραλήπτες με κρυφή κοινοποίηση (Bcc). Διαφορετικά, το μήνυμά σας κινδευνεύει να μη παραδοθεί στην ομάδα του Οδηγού.

β) Είναι σκόπιμο να συμπεριλαμβάνεται ένα συνοδευτικό κείμενο με κάθε αίτημα, παράλληλα, με αρχεία που τυχόν επισυναφθούν όπως έγγραφα, εικόνες κ.ά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ — Τηρούμε απόρρητο επικοινωνίας για όλα τα μηνύματα που προέρχονται από άτομα που αναζητούν συμβουλευτική και υποστήριξη. Στην Ελλάδα, εκτός του Κανονισμού GDPR, ο σχετικός Νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εν ισχύ είναι ο Νόμος 3471/2006 ενώ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε φυσικού προσώπου, που βρίσκεται εν ζωή, ισχύει ο Νόμος 2472/1997 (Σημείωση: τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσωπικά δεδομένα).

Πώς διαχειριζόμαστε ένα αίτημα;

Κείμενο

Πώς ξεκινά η επικοινωνία μας;

Τα μηνύματα προς την ομάδα του Οδηγού υπηρεσιών υποβάλλονται κατά βάση με τους δόκιμους τρόπους, που παρέχονται μέσω της σελίδας της φόρμα επικοινωνίας. Τα μηνύματα που αποστέλλονται προς την ομάδα του Οδηγού δεν αναρτώνται στον ιστότοπο, παρά μόνο με την άδεια σας. Ωστόσο, οι απαντήσεις μας ενδέχεται να αναρτηθούν, αν κριθεί σκόπιμο, διαφυλλάσσοντας την ανωνυμία τυχόν προσώπων που αναφέρονται σε αυτά, με βάση την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας.

Το πρωτόκολλο διαχείρισης των μηνυμάτων, που λαμβάνουμε, λειτουργεί ως εξής:
 • Εντός 48 ωρών, από την ώρα που θα λάβουμε το μήνυμα σας, θα λάβετε την αρχική ή την τελική απάντησή μας. Αν δεν λάβετε απάντηση, πιθανώς, δεν λάβαμε ορθά ή μας διέφυγε το μήνυμά σας. [1]
 • Εντός 48-72 ωρών, εφόσον απαντήσουμε στο μήνυμά σας, θα λάβετε μία υπενθύμιση για την απάντησή μας — συνηθέστερα εφόσον δεν έχουμε λάβει νέα απάντησή σας στο μήνυμά μας. [2]

Πώς κλείνουμε ένα αίτημα;

Είναι σημαντικό, όταν υποβάλετε ένα αίτημα ή όταν λαμβάνετε μια απάντηση ή ειδοποίηση από μέρους μας, να ολοκληρώνετε την επικοινωνία μας, ενημερώνοντάς μας ότι έχετε λάβει γνώση.

Αν λάβουμε απάντηση από μέρους σας ότι λάβατε την απάντησή μας σχετικά με το ζήτημα που σας αφορά, θα κλείσουμε το αίτημα μόνο εφόσον δεν λάβουμε κάποιο άλλο ερώτημα από μέρους σας.

Αν δεν λάβουμε καμία απάντησή σας στο μήνυμα που θα στείλουμε ως απάντηση στο αίτημά σας, θα κλείσουμε το αίτημα μόλις παρέλθει ένα ικανό διάστημα. Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε νέα σας κατά τη διαχείριση του αιτήματός σας, διαφορετικά ενδέχεται να εφαρμόσουμε ένα σύστημα πέναλτι, όταν υποβάλλετε νέο αίτημα μελλοντικά. [3]

[1] Απαντούμε σε όλα τα αιτήματα αλλά διαχειριζόμαστε τα αιτήματα, με προτεραιότητα στα μέλη του ιστότοπου www.noesi.gr που διαθέτουν "βιολόγιο". Ενδέχεται να χρειαστούν έως 20 ημέρες για να απαντήσουμε σε ένα αίτημα.   

[2] Όταν απαντήσουμε στο αίτημά σας, επιπρόσθετα, μπορείτε να αξιολογήσετε την επικοινωνία μας.   

[3] Σε περίπτωση, που αποφασίσουμε να ενεργοποιήσουμε το πέναλτι στη διαχείριση ενός αιτήματος, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς. Με την ενεργοποίηση του πέναλτι, μελλοντικά αιτήματά σας προς την ομάδα του Οδηγού υπηρεσιών, θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα για εμάς ή ενδέχεται να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών από μέρους μας.

Είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί ως προς την εφαρμογή του πέναλτι στις ακόλουθες περιπτώσεις (αλλά όχι μόνο σε αυτές):

 • με άτομα που επικοινωνούν με την ιδιότητα του γονέα υποβάλλοντας προσωπικές πληροφορίες για τα ίδια και την οικογένειά τους στο πλαίσιο αναζήτησης υπηρεσιών φορέων ή ιδιωτών επαγγελματιών και
 • με άτομα που υποβάλλουν αίτημα διαπίστευσης ως ιδιώτες επαγγελματίες ή ως εκπρόσωποι φορέων λ.χ. αποστέλλοντας προσωπικές πληροφορίες μέσω του βιογραφικού τους ή του φορέα χωρίς τη σχετική εξουσιοδότηση.
Εικόνα
Image
Εικόνα που απεικονίζει το λογότυπο GDPR.
Image
Λογότυπο GDPR που απεικονίζει τις βασικές αρχές του προτύπου.

Πολιτική προσωπικών δεδομένων.

Κείμενο

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή πλοηγήστε στον ιστότοπο pronoise.org ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του, μας εμπιστεύεστε ως προς σημαντικές πληροφορίες που σας αφορούν προσωπικά.

Για ποιον σκοπό ζητούμε προσωπικές πληροφορίες;

Σας ζητούμε να αποστέλλετε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες, που απαιτούνται, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες μας, που σας ενδιαφέρουν. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών από το NOESI.gr και την ομάδα του Οδηγού υπηρεσιών. Περιγράφουμε αναλυτικά ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τις επεξεργαζόμαστε, για ποιον σκοπό και για πόσο χρόνο. Επιπρόσθετα, παραθέτουμε πληροφορίες πώς να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας, σχετικά με αυτή τη διαδικασία.

Διαβάσετε περισσότερα το άρθρο μας για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.