Περιεχόμενο
Κείμενο

Ακολουθούν οδηγίες για το σύνολο των πληροφοριών που πρέπει να υποβληθούν προς εξέταση, αναφορικά με τη μελέτη, εφόσον πρόκειται να αξιοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η ηλεκτρονική επικοινωνία, με τους παρόχους που βρίσκονται καταχωρημένοι στην πλατφόρμα, μέσω αυτής.

Έχοντας εξετάσει όλα τα παρακάτω θα λάβεις απάντηση, το συντομότερο δυνατό, ως προς τη δυνατότητα αξιοποίησης της πλατφόρμας του Οδηγού υπηρεσιών PRONOISE.ORG για τις ανάγκες της μελέτης σου. 
Εικόνα
Image
Druplicon ενορχηστρωτής του Οδηγού υπηρεσιών.

Ταυτότητα μελέτης

Κείμενο

Ο/Η υπεύθυνος/η της μελέτης θα χρειαστεί να αποστείλει μέσω της φόρμας επικοινωνίας www.pronoise.org/contact τις βασικές πληροφορίες για την ταυτότητα της μελέτης, που θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • τον ακριβή τίτλο της μελέτης και υπό ποιον φορέα / πλαίσιο υλοποιείται,
    (λ.χ. Παν/μιο, Σχολή, Τμήμα, άλλο νομικό πρόσωπο)

  • τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου της μελέτης,

  • και, εάν υπάρχουν, τα στοιχεία επικοινωνίας του εποπτεύοντα ακαδημαϊκού και τις πληροφορίες για το πλαίσιο του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών.
    (λ.χ. ονομασία κύκλου σπουδών, είδος / τίτλο πτυχίου, ονομασία)

Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί μία περίληψη που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:

  • τον σκοπό της μελέτης,

  • τη μεθοδολογία της έρευνας,

  • το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μελέτης.

Εμπιστευτικότητα

Κείμενο

Τέλος, θα χρειαστούμε μία απλή δήλωση (διατύπωση) για τον τρόπο με τον οποίο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένω, αν και εφόσον συλλεχθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας, που θα αναφέρεται ενδεικτικά σε ζητήματα όπως: ποιος θα έχει πρόσβαση, για ποιον σκοπό, ποια θα είναι η επεξεργασία των δεδομένων αυτών και αν θα εξασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων, αν μπορούν να διακόψουν αν πάσα στιγμή χωρίς τα στοιχεία τους να συμπεριληφθούν στην μελέτη κ.ο.κ.